ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden The Bootcamp Factory

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door The Bootcamp Factory.
 3. Abonnement: het abonnement waarmee Opdrachtgever één keer per week of onbeperkt deel kan nemen aan een training van The Bootcamp Factory.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
 5. Diensten: de Diensten van The Bootcamp Factory zijn bootcamp, hardloop, circuit, kickboks bootcamp, personal training, small group training, obstakel training en business bootcamp.
 6. Dienstverlener: The Bootcamp Factory biedt Diensten aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die The Bootcamp Factory heeft aangesteld, of waaraan The Bootcamp Factory een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst:elke Overeenkomst, Abonnement, Strippenkaart en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en The Bootcamp Factory, alsmede voorstellen van The Bootcamp Factory voor Diensten die door The Bootcamp Factory aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door The Bootcamp Factory waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Strippenkaart te gebruiken voor de Diensten van The Bootcamp Factory.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Bootcamp Factory, elke Overeenkomst tussen The Bootcamp Factory en Opdrachtgever en op elke dienst die door The Bootcamp Factory wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Bootcamp Factory aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met The Bootcamp Factory is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De minimale leeftijd van Opdrachtgever dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige van 16 jaar of ouder uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval The Bootcamp Factory niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door The Bootcamp Factory gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. The Bootcamp Factory is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft The Bootcamp Factory het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor The Bootcamp Factory gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van The Bootcamp Factory heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per e-mail.
 2. The Bootcamp Factory is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met The Bootcamp Factory wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met The Bootcamp Factory is verbonden.
 5. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij The Bootcamp Factory met toestemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De Overeenkomst inhoudende een Abonnement wordt na afloop van de overeengekomen periode automatisch verlengd voor dezelfde periode, tenzij Opdrachtgever het Abonnement opzegt conform lid 4.
 2. Zowel Opdrachtgever als The Bootcamp Factory kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover The Bootcamp Factory ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven of per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart 6 maanden na aanschaf van de strippenkaart. In geval van verjaring wordt er geen geld geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Wel kan de duur van de Strippenkaart verlengd worden.
 6. De Strippenkaart zal automatisch verlengd worden, tenzij Opdrachtgever een maand voor het verlopen van de Strippenkaart opzegt en/of voor de laatste strip is gebruikt. Opdrachtgever zit pas aan de Strippenkaart vast indien er gebruik wordt gemaakt van de Strippenkaart.
 7. Zowel Opdrachtgever als The Bootcamp Factory kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval The Bootcamp Factory in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of desbetreffende onderneming van The Bootcamp Factory eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The Bootcamp Factory nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 8. In geval van een afmelding van een personal training, business bootcamp en small group training binnen 24 uur voor aanvang van de training is Opdrachtgever de kosten voor de training te vergoeden.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. The Bootcamp Factory zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. The Bootcamp Factory staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan The Bootcamp Factory de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The Bootcamp Factory aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. The Bootcamp Factory heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is The Bootcamp Factory niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor The Bootcamp Factory, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. The Bootcamp Factory is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt The Bootcamp Factory Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is The Bootcamp Factory aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door The Bootcamp Factory of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft The Bootcamp Factory recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van The Bootcamp Factory. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Opdrachtgever de toegang tot de locatie van The Bootcamp Factory wordt ontzegd.
 9. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever is Opdrachtgever gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 10. Indien Opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft kan The Bootcamp Factory het door haar gemaakte foto- en/of videomateriaal gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door The Bootcamp Factory verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The Bootcamp Factory niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. The Bootcamp Factory is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is The Bootcamp Factory verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door The Bootcamp Factory voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. The Bootcamp Factory kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is The Bootcamp Factory gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan The Bootcamp Factory.
 4. Opdrachtgever heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van een training of voordat hij de materialen van The Bootcamp Factory gebruikt, aan The Bootcamp Factory aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de materialen en/of faciliteiten alsmede deelname aan de training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is The Bootcamp Factory gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot The Bootcamp Factory voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever en zijn te allen tijde in te zien op de website.
 7. Opdrachtgever is verplicht passende sportkleding te dragen en de door The Bootcamp Factory opgestelde hygiëne-eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van The Bootcamp Factory. Bij gebreke hiervan heeft The Bootcamp Factory het recht Opdrachtgever hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Opdrachtgever deze verplichtingen alsnog nakomt.
 8. Het gebruik van de faciliteiten van The Bootcamp Factory is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften van The Bootcamp Factory te houden.
 9. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn lidmaatschap en deelname aan de faciliteiten van The Bootcamp Factory.

 

 

Artikel 8 – Groepslessen

 1. The Bootcamp Factory kan een groepsles verzorgen voor Opdrachtgever en andere deelnemers. The Bootcamp Factory is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren.
 2. De groepsles vindt plaats op locatie van The Bootcamp Factory. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de groepsles aanwezig is, heeft The Bootcamp Factory het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de groepsles. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training via de Rittenkaart.
 4. De groepsles wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 5. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal The Bootcamp Factory schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de groepsles alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. The Bootcamp Factory is gerechtigd de groepsles te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van The Bootcamp Factory om de groepsles te verplaatsen. Opdrachtgever c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is The Bootcamp Factory gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de groepsles te weigeren.

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. The Bootcamp Factory is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van The Bootcamp Factory, The Bootcamp Factory een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. The Bootcamp Factory voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden ten aanzien van het voedingsadvies worden achteraf berekend aan de hand van de door The Bootcamp Factory opgestelde urenregistratie (nacalculatie) tenzij anders overeengekomen.
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd. Het is niet toegestaan om de automatische incasso te storneren, indien Opdrachtgever dit wel doet dient zij de extra kosten hiervan te vergoeden.
 4. Een Strippenkaart dient ineens en op basis van volledige vooruitbetaling betaald te zijn.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door The Bootcamp Factory ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. The Bootcamp Factory is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Bootcamp Factory.
 10. In geval van persoonlijk faillissement, of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal The Bootcamp Factory zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien The Bootcamp Factory meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. The Bootcamp Factory gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal The Bootcamp Factory de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van The Bootcamp Factory verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever The Bootcamp Factory tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien The Bootcamp Factory op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat The Bootcamp Factory te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van het Opdrachtgever en The Bootcamp Factory zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Opdrachtgever wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van The Bootcamp Factory. Indien Opdrachtgever niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van The Bootcamp Factory. Nimmer is The Bootcamp Factory enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Opdrachtgever. Opdrachtgever is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van The Bootcamp Factory en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is The Bootcamp Factory gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om in en rondom de locatie foto’s en/of beelden van anderen te maken. Bij overtreding hiervan is The Bootcamp Factory gerechtigd om de Overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. The Bootcamp Factory heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor The Bootcamp Factory gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. The Bootcamp Factory is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. The Bootcamp Factory is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om The Bootcamp Factory te vergoeden voor elk financieel verlies dat The Bootcamp Factory lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. The Bootcamp Factory is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van The Bootcamp Factory wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The Bootcamp Factory, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan The Bootcamp Factory zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van The Bootcamp Factory of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van The Bootcamp Factory buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. The Bootcamp Factory is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van The Bootcamp Factory alleen geacht te bestaan indien The Bootcamp Factory dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van The Bootcamp Factory, is The Bootcamp Factory uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever The Bootcamp Factory binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en The Bootcamp Factory deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat The Bootcamp Factory in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door The Bootcamp Factory leidt tot aansprakelijkheid van The Bootcamp Factory, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens The Bootcamp Factory. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. The Bootcamp Factory sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. The Bootcamp Factory is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. The Bootcamp Factory is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen rondom de locatie van The Bootcamp Factory.
 6. Ook is The Bootcamp Factory niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de small group trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van instructeurs van The Bootcamp Factory. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de les kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur. The Bootcamp Factory is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. Opdrachtgever vrijwaart The Bootcamp Factory voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door The Bootcamp Factory geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van The Bootcamp Factory.
 8. Enige door The Bootcamp Factory opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van The Bootcamp Factory.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van The Bootcamp Factory is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van The Bootcamp Factory opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van The Bootcamp Factory. The Bootcamp Factory is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is The Bootcamp Factory nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in The Bootcamp Factory haar eigen advies.
 11. The Bootcamp Factory staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Bootcamp Factory verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Bootcamp Factory vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Bootcamp Factory binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van The Bootcamp Factory.

 

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The Bootcamp Factory verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan The Bootcamp Factory zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart The Bootcamp Factory van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart The Bootcamp Factory voor alle aanspraken van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart The Bootcamp Factory voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan The Bootcamp Factory verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van The Bootcamp Factory of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via bob@thebootcampfactory.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Bootcamp Factory de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. The Bootcamp Factory zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen The Bootcamp Factory en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. The Bootcamp Factory heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Bootcamp Factory en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Hengelo, 6 oktober 2020

Een keertje een bootcamp meedoen?

Gratis proefles!