ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD

OVEREENKOMST, INSCHRIJFGELD, LIDMAATSCHAPSKOSTEN

 • De overeenkomst voor de abonnementen geldt dat zij, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, automatisch per periode verlengd worden en altijd per volle kalendermaand lopen.
 • Voor het lidmaatschap is bij aanvang van de overeenkomst geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door The Bootcamp Factory middels automatische incasso worden geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap geeft het Lid recht om onbeperkt of 1x per week gebruik te maken van de lessen van The Bootcamp Factory.
 • Strippenkaarten worden nadat ze op of verlopen zijn automatisch door het systeem verlengd. Het lid zit hier pas aan vast na het in het gebruik nemen van de strippenkaart.
 • Op aangeschafte strippenkaarten kan geen geld retour gedaan worden. Wel kan de einddatum van het verlopen van een strippenkaart aangepast worden of mogen geldige strippen doorgegeven worden aan derden
 • Betalingen die langer dan 30 dagen openstaan zullen worden verhoogd met €4,95 aanmaning kosten

ARTIKEL 2: MACHTIGING TOT INCASSO

 • Het Lid machtigt The Bootcamp Factory om de overeengekomen lidmaatschapskosten maandelijks af te schrijven van zijn bank- of girorekeningnummer

ARTIKEL 3: VERHUIZING

 • Het Lid dient zelf tijdig zorg te dragen voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
 • Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de lidmaatschap kosten tot het einde van de overeenkomst te voldoen.

ARTIKEL 4: OPZEGGING

 • Na afloop van de eerste periode van inschrijving wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 • Na afloop van de eerste periode kan het Lid de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap).
 • Bij automatisch incasso op de strippenkaart dient men een maand voor het verlopen van de strippenkaart op te zeggen en/of voor de laatste strip is gebruikt
 • Opzegging dient gedaan te worden via de post of via de mail.

ARTIKEl 5: TARIEFAANPASSING

 •  The Bootcamp Factory behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Bij prijsverhogingen van 10% of meer heeft het Lid het recht de overeenkomst te beëindigen. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn.

ARTIKEL 6: UITVAL VAN LESSEN

 • The Bootcamp Factory behoud het recht om lessen niet door te laten gaan in verband met de veiligheid van de leden. Bijvoorbeeld door gladheid, onweer of extreme hitte.
 • Bij minder dan 3 aanmeldingen zullen de lessen ook komen te vervallen.
 • Mochten lessen niet door gaan dan houden leden met een abonnement 1x p/w het recht om een les in te halen. Hiervoor dienen ze even te mailen naar info@thebootcampfactory.nl en aan te geven wanneer ze de les willen inhalen, je wordt dan door ons ingeschreven. Zorg wel dat je je al hebt ingeschreven voor het andere uur die week.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 •  Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan programma’s en trainingen van The Bootcamp Factory is geheel voor eigen risico van het Lid.
 • The Bootcamp Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
 • Het Lid zal The Bootcamp Factory vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 • The Bootcamp Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

 • In geval van klachten zal het Lid zich wenden tot de eigenaar van The Bootcamp Factory.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd

Een keertje een bootcamp meedoen?

Gratis proefles!

The Bootcamp Factory Social Media

       


The Bootcamp Factory
Oslostraat 5
7559 JJ Hengelo
Nederland
info@thebootcampfactory.nl
085-1301169
KVK: 61805955
BTW: 137838335B02